Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Ná Phày, Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An
Điện thoại di động: 0915698471
 • Nguyễn Nghĩa Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nghiatinhqp76@gmail.com
 • Lô Thị Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915698471
  • Email:
   hoilt.qp@nghean.edu.vn